Pozemkové spoločenstvo

Komposesorát Hliník nad Váhom, pozemkové spoločenstvo funguje v zmysle Zákona č. 97/2013 od roku 2005 ako Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou. Hlavnou činnosťou je obhospodarovanie lesných pozemkov nachádzajúcich sa v KÚ: Hliník nad Váhom, o celkovej výmere 262 ha, podľa Zákona o lesoch 326/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov, čomu podriaďuje všetky svoje aktivity.

Predseda

Ing. Ľudovít Martinický
tel: 0949 305 477
e-mail: ludovit.martinicky@gmail.com

Adresa

Komposesorát Hliník nad Váhom, pozemkové spoločenstvo
Hliník nad Váhom 170
014 01 Bytča

Administratívna príslušnosť

Kat. územie: Hliník nad Váhom
Okres: Bytča
Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor
LC: Bytča
VC: Komposesorát Hliník
Platnosť PSL: 2011 - 2020
Miestne príslušný OLH: Ing. Juraj Koch 0907 837 295

Oznamy pre podielnikov

Uznesenie a Zápisnicu z výročného zhromaždenia konané dňa 02.07. 2023

31.08.2023: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

Viac ...

Pozvánka na výročné zhromaždenie

Výbor pozemkového spoločenstva KOMPOSESORÁT pozemkové spoločenstvo Hliník nad Váhom zvoláva riadne VÝROČNÉ ZHROMAŽDENIE podielnikov, ktoré sa uskutoční dňa 2.7.2023 o 14:00 v Požiarnej zbrojnici.

Viac ...

Výberové konanie

11.04.2022: Prosíme o cenovú ponuku na zabezpečenie lesných prác v Komposesoráte Hliník nad Váhom.
Uzávierka 5.5.2022 do 16:00 hod

Viac ...

Zápisnica z výročného zhromaždenia

29.11.2021: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

Viac ...

Uznesenie z výročného zhromaždenia

29.11.2021: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

Viac ...

Výbor a dozorná rada dementujú poplašnú správu

20.08.2021: Žiadnu obchodnú spoločnosť nebudeme zakladať a ani sme to nikdy nemali v úmysle. Je to len nepravdivá poplašná správa od anonyma, na ktorého podávame trestné oznámenie.

Viac ...

Výročné zhromaždenie

26.07.2021: Výbor pozemkového spoločenstva KOMPOSESORÁT pozemkové spoločenstvo Hliník nad Váhom zvoláva riadne VÝROČNÉ ZHROMAŽDENIE podielnikov, ktoré sa uskutoční dňa 22. 08. 2021 o 14,00 hod. v kinosále Domu kultúry v Bytči.

Viac ...

Ponuka na predaj podielu spoločnej nehnuteľnosti

10.02.2020: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. týmto písomne upovedomuje ostatných vlastníkov podielov na spoločnej nehnuteľnosti o ponuke na predaj podielu dlžníka na spoločnej nehnuteľnosti .

Viac ...

Pozvánka na výročné zhromaždenie

Výbor pozemkového spoločenstva KOMPOSESORÁT pozemkové spoločenstvo Hliník nad Váhom zvoláva riadne VÝROČNÉ ZHROMAŽDENIE podielnikov, ktoré sa uskutoční dňa 28.4.2019 o 14:00 v Požiarnej zbrojnici.

Viac ...

Pozvánka na výročné zhromaždenie

Výbor pozemkového spoločenstva KOMPOSESORÁT pozemkové spoločenstvo Hliník nad Váhom zvoláva riadne výročné ZHROMAŽDENIE V zmysle §14 odsek 1 zákona 97/2013 ktoré sa bude konať 22.4.2018 o 14:00 v požiarnej zbrojnici.

Viac ...

Výberové konanie

11.10.2017: na dodanie právnych služieb vo veci vymoženia nezaplatenej pohľadávky voči právnickej osobe. Bližšie informácie a zaslanie podkladov na tel. čísle 0949305477 - Ing. Ľudovít Martinický - predseda. Uzávierka 3.11.2017 - 16,00 hod

Výberové konanie

12.06.2017: Prosíme o cenovú ponuku na zabezpečenie zemných a výkopových prác v Komposesoráte Hliník nad Váhom

Viac ...

Výberové konanie

08.05.2017: Prosíme o cenovú ponuku na zabezpečenie lesných prác v Komposesoráte Hliník nad Váhom.

Viac ...

Výročné zhromaždenie

Pozývame Vás na Výročné zhromaždenie Komposesorátu Hliník nad Váhom, dňa 23.4.2017 o 14:00 v požiarnej zbrojnici. Tešíme sa na Vašu účasť.

Viac ...