Pozemkové spoločenstvo

Komposesorát Hliník nad Váhom, pozemkové spoločenstvo funguje v zmysle Zákona č. 97/2013 od roku 2005 ako Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou. Hlavnou činnosťou je obhospodarovanie lesných pozemkov nachádzajúcich sa v KÚ: Hliník nad Váhom, o celkovej výmere 262 ha, podľa Zákona o lesoch 326/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov, čomu podriaďuje všetky svoje aktivity.

Predseda

Ing. Ľudovít Martinický
tel: 0949 305 477
e-mail: ludovit.martinicky@gmail.com

Adresa

Komposesorát Hliník nad Váhom, pozemkové spoločenstvo
Hliník nad Váhom 170
014 01 Bytča

Administratívna príslušnosť

Kat. územie: Hliník nad Váhom
Okres: Bytča
Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor
LC: Bytča
VC: Komposesorát Hliník
Platnosť PSL: 2011 - 2020
Miestne príslušný OLH: Ing. Juraj Koch 0907 837 295

Oznamy pre podielnikov

Výberové konanie

11.04.2022: Prosíme o cenovú ponuku na zabezpečenie lesných prác v Komposesoráte Hliník nad Váhom.
Uzávierka 5.5.2022 do 16:00 hod

Viac ...

Zápisnica z výročného zhromaždenia

29.11.2021: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

Viac ...

Uznesenie z výročného zhromaždenia

29.11.2021: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

Viac ...

Výbor a dozorná rada dementujú poplašnú správu

20.08.2021: Žiadnu obchodnú spoločnosť nebudeme zakladať a ani sme to nikdy nemali v úmysle. Je to len nepravdivá poplašná správa od anonyma, na ktorého podávame trestné oznámenie.

Viac ...

Výročné zhromaždenie

26.07.2021: Výbor pozemkového spoločenstva KOMPOSESORÁT pozemkové spoločenstvo Hliník nad Váhom zvoláva riadne VÝROČNÉ ZHROMAŽDENIE podielnikov, ktoré sa uskutoční dňa 22. 08. 2021 o 14,00 hod. v kinosále Domu kultúry v Bytči.

Viac ...

Ponuka na predaj podielu spoločnej nehnuteľnosti

10.02.2020: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. týmto písomne upovedomuje ostatných vlastníkov podielov na spoločnej nehnuteľnosti o ponuke na predaj podielu dlžníka na spoločnej nehnuteľnosti .

Viac ...

Pozvánka na výročné zhromaždenie

Výbor pozemkového spoločenstva KOMPOSESORÁT pozemkové spoločenstvo Hliník nad Váhom zvoláva riadne VÝROČNÉ ZHROMAŽDENIE podielnikov, ktoré sa uskutoční dňa 28.4.2019 o 14:00 v Požiarnej zbrojnici.

Viac ...

Pozvánka na výročné zhromaždenie

Výbor pozemkového spoločenstva KOMPOSESORÁT pozemkové spoločenstvo Hliník nad Váhom zvoláva riadne výročné ZHROMAŽDENIE V zmysle §14 odsek 1 zákona 97/2013 ktoré sa bude konať 22.4.2018 o 14:00 v požiarnej zbrojnici.

Viac ...

Výberové konanie

11.10.2017: na dodanie právnych služieb vo veci vymoženia nezaplatenej pohľadávky voči právnickej osobe. Bližšie informácie a zaslanie podkladov na tel. čísle 0949305477 - Ing. Ľudovít Martinický - predseda. Uzávierka 3.11.2017 - 16,00 hod

Výberové konanie

12.06.2017: Prosíme o cenovú ponuku na zabezpečenie zemných a výkopových prác v Komposesoráte Hliník nad Váhom

Viac ...

Výberové konanie

08.05.2017: Prosíme o cenovú ponuku na zabezpečenie lesných prác v Komposesoráte Hliník nad Váhom.

Viac ...

Výročné zhromaždenie

Pozývame Vás na Výročné zhromaždenie Komposesorátu Hliník nad Váhom, dňa 23.4.2017 o 14:00 v požiarnej zbrojnici. Tešíme sa na Vašu účasť.

Viac ...