Dokumenty na stiahnuie

Výberové konanie

[pridané: 12.06.2017]

Druh

  • Čistenie odvodňovacích priekop pozdĺž cesty v lokalite Rečice KÚ Hliník nad Váhom v dĺžke cca 200 bm (strojným mechanizmom)
  • Čistenie kanálových priepustov, pozdĺž a pod uvedenou cestou v počte 4 - 6kusov. Dĺžka priepustov cca 5bm o priemere cca 40 cm (strojným mechanizmom)

Ceny za práce udávajte v € / bm.

Práce budú zadávané, usmerňované preberané podpredsedom spoločenstva p. D. Podolinským a hospodárom p. M. Zajacom.

Úspešný uchádzač bude upovedomený prostredníctvom predsedu Komposesorátu Hliník nad Váhom a bude vyzvaný na uzavretie zmluvy o dielo na dobu určitú.

Ponuku prosíme doručiť v uzavretej obálke na adresu Komposesorátu, alebo emailom na predsedu ludovit.martinicky@gmail.com. Výberové konanie sa uzatvára 28.6.2017 o 18:00.

V prípade záujmu o bližšiu špecifikáciu jednotlivých prác, poprípade osobnú obhliadku pracoviska, kontaktujte predsedu spoločenstva p. Ing. Martinického 0949305477.